Устав на ССЛБ

У С Т А В
на юридическо лице с нестопанска цел

“Сдружение на семейните лекари – Бургас”


І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. /1/ “Сдружение на семейните лекари - Бургас” е доброволно сдружение на общопрактикуващи лекари на тяснопрофесионален признак. ССЛБ е структурна единица на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България /НСОПЛБ/, съгласно чл. 1 ал./4/ и чл. 26 от устава на НСОПЛБ, и в рамките на БЛС, съгласно чл.3 ал./3/ от устава на БЛС и чл.1. ал.2 от устава на НСОПЛБ.
/2/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.2. Целите на Сдружението /ССЛБ/ са:
     1. Защита на интересите на ОПЛ, отнасящи се до професионалната им  дейност.
     2. Избор на делегати за Общото събрание на РК на БЛС и кандидати за : членове на изборните органи на РК на БЛС, за делегати на Събора на БЛС, както и за участници в комисии, отнасящи се до дейността на ОПЛ.
     3. Представяне на проблемите касаещи ОПЛ пред РЗОК, РЦЗ, Общинска администрация, Общински съвет и други институции, както и предложения за решения, и ангажиране на УС на НСОПЛБ, и УС на БЛС - Бургас за ефективно съдействие.
     4. Изготвяне на предложения за Националния рамков договор, които да се представят на РК на БЛС, НСОПЛБ и на делегатите ОПЛ на Събора на БЛС за НРД.
     5. Подпомагане на БЛС и НСОПЛБ при изготвянето на правила за добра медицинска практика и остойностяването на лекарския труд.
     6. Представяне на информация на медиите и институциите, която да обслужва интересите на членовете на Сдружението.
     7. Информационно осигуряване на своите членове, както и поддържане на добра координационна мрежа от секционни координатори, които да предават   информация към ОПЛ в техните секции и към УС на Сдружението.
     8. Разработване, организиране и повеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на ОПЛ, както и подпомагане на БЛС и НСОПЛБ в организацията на продължителната им квалификация.
     9. Организиране на конференции, семинари, симпозиуми, лекции, а също и  срещи за дискутиране на проблеми, отнасящи се до професионалната дейност на ОПЛ.
     10. Осъществяване на решенията и задачите, които са поставени от ръководството на НСОПЛБ.
     11. Изготвяне на позиции, становища, и декларации или организиране на законни протестни действия при необходимост.
     12. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности и осъществяване на контакти, и взаимодействие със сродни чуждестранни и международни организации.
Чл.3. /1/ Дейността на Сдружението е насочена към обединяване усилията на всички заинтересовани юридически и физически лица, държавни и общински органи и организации за постигане на целите по чл.2.
/2/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако същата е свързана с предмета на основната му дейност и при положение, че приходите от тази допълнителна дейност се използват изцяло за постигане на целта на Сдружението, като:
- извършване на рекламна дейност;
- извършване на издателска дейност;
-   организиране на конференции, семинари, лекции и други подобни;
- наемане на обекти за постигане целите на Сдружението.
Чл.4. Пълното наименование на Сдружението е “СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ – БУРГАС”, а като абревиатура - ССЛБ. То се изписва на български език.
Чл.5. Седалището на Сдружението е в гр. Бургас, а адресът на управление – гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.70 вх.6 ет.6.
Чл.6. Сдружението се учредява за неограничен във времето срок.

ІІ. СЪСТАВ, ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.7. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно и членовете могат да бъдат лекари, регистрирани в РЦЗ - Бургас като Амбулатория за индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които приемат този устав. За приемане кандидатът подава заявление до Управителния съвет на Сдружението и заплаща встъпителен членски внос. Приемането се удостоверява с вписване в регистъра на членовете на ССЛБ и се изготвя членска карта. Регистърът, обособен на секции, се изготвя и съхранява от УС.
/2/ Актуалният регистър на ССЛБ се представя на УС на НСОПЛБ, съгласно неговия устав.
Чл.8. /1/ Членски права и задължения:
        а/ Всеки член има право:
        1.  Да участва в управлението на Сдружението.
        2.  Да бъде информиран за неговата дейност.
        3. Да ползва  имуществото му и  резултатите от дейността му по реда, предвиден в този устав;
        б/ Всеки член е длъжен:
        1. Да работи активно за постигане целите на Сдружението и издигане на обществения му авторитет.
        2.  Да спазва устава на Сдружението.
        3.  С поведението си да не накърнява доброто му име и да не го злепоставя пред обществото.
        4. Да внася членския си внос.
        в/ Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
/2/ Членските права и задължения се осъществяват лично. По изключение тези права може да се упражняват, а съответно задълженията да се изпълняват и чрез трето лице – изрично упълномощено/с нотариално заверено пълномощно/ за това.
/3/ Членовете на сдружението могат по своя инициатива да се групират в секции с не по-малко от четирима члена, които свободно избират свой секционен координатор.
/4/ Секциите и секционните координатори се регистрират от Председателя на Управителния съвет на сдружението в регистър, въз основа на протокол за избора им и приложен списък с членовете на секцията.
/5/ Участието в Общото събрание на Сдружението може да става чрез секционните координатори.
/6/ Членските права и задължения са непрехвърлими и ненаследими.
/7/ Членството се прекратява:
     1. по искане на члена на Сдружението, отправено с писмено заявление от него до УС;
     2. със смъртта на члена, при загуба на лекарски права или при  поставянето му под запрещение;
     3. при прекратяване на Сдружението;
     4. при изключване.
     а/ Изключване се допуска при поведение от страна на члена на Сдружението с което същият накърнява името и опорочава целите на Сдружението, неспазване на устава на Сдружението, не внасяне на членски внос за повече от една година.
     б/ Предложението за изключването се прави от УС до Общото събрание. Това предложение следва да е мотивирано. Решението на Общото събрание се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3.
Чл.9. /1/ Органите на Сдружението са :
        - Общо събрание
-  Управителен съвет
        -  Контролна комисия
Общото събрание е върховен орган на Сдружението, състои се от секционните координатори и желаещите да присъстват членове на Сдружението. Всеки член на Сдружението може да участва в Общото събрание и да гласува. В този случай той няма да бъде представляван от секционния си координатор.
Секционните координатори представляват ОПЛ по териториално групиране в секции от най-малко четири члена. Секционните координатори предават информация от УС на Сдружението към ОПЛ и обратно, преглеждат и свалят актуална информация от Интернет, предназначена за ОПЛ, която разпространяват сред колегите в своите секции и предават подадена важна информация от РЗОК, РК на БЛС, РЦЗ, РИОКОЗ и други институции на ОПЛ в своите секции. Всеки секционен координатор регистрира свой e-mail и го представя на УС на Сдружението за кореспонденция. В Общото събрание всеки секционен координатор представлява отсъстващите членове от своята секция. При необходимост, с писмено уведомление до УС, подписано от членовете на Сдружението в съответната секция, могат да се посочват нови секционни координатори, както и да се създават нови секции.
/2/ Общото събрание има следните правомощия :
        1. Приема, изменя и допълва устава;
        2. Приема други вътрешни актове;
        3. Избира и освобождава членове на УС;
        4. Избира Председател, Заместник председател, Секретар и членове.
Длъжностите Председател,  Заместник-председател и Секретар се изпълняват на обществени начала;
        5. Избира и освобождава членове на КК;
        6. Изключва членове;
        7. Взема решение за участие в други организации;
        8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
        9. Приема основните насоки и програмата за дейността на Сдружението;
      10. Приема бюджета на Сдружението;
      11. Определя размера и дължимостта на членския внос;
      12. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
      13. Отменя решения на УС, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
      14. Взема решение за откриване на съдебни дела от името на ССЛБ;
      15. Взема решение за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на Сдружението;
       16. Взема и други решения във връзка с дейността на Сдружението. Правата по ал.2 т.1, 3, 5, 7, 10 и  12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението;
/3/ Свикване на Общото събрание:
        1. Общото събрание се свиква веднъж годишно. Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението.Ако в последния случай УС в срок от един месец не отправи покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
        2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, и по чия инициатива то се свиква.
        3. Поканата с дневния ред се поставя на мястото за обявления в сградата на РК на БЛС - Бургас, най-малко 30 дни преди насрочената дата. Управителният съвет уведомява секционните координатори за свикването на Общото събрание и представя поканата чрез Интернет.
/4/ Общото събрание е редовно, ако на същото са представени повече от половината членове на Сдружението лично или от секционните си координатори. При липса на кворум провеждането на събранието се отлага с един час за същата дата, на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от това колко членове са се явили и са присъствали.
/5/ Вземане на решения :
        1. Вземането на решения става с явно гласуване, като всеки член на Сдружението има право на един глас, а секционните координатори представляват и гласовете на отсъстващите членове от техните секции. Броят на тези гласове се уточнява от Председателя на Мандатната комисия.
        2. Гласуването е лично. Секционният координатор може да бъде представляван чрез пълномощник, който също следва да е член на Сдружението и може да представлява по пълномощия членовете на секцията. Достатъчно е изрично/писмено/ пълномощно, подписано от тях, без да е необходима нотариална заверка на същото.
        3.Член на Сдружението няма право да гласува при решаване от Общото събрание на въпроси, отнасящи се до :
        а/ него самия, негов съпруг/а/ или роднини по права линия/без ограничения/, до роднини по съребрена линия/до трета степен включително/ или до роднини по сватовство/до втора степен включително/;
        б/ юридически лица, в които той е управител или в които може да наложи или препятства вземането на решения.
        4. Мнозинство :
        а/ Вземането на решения на Общото събрание става с обикновено мнозинство, с изключение на тези по чл.8 ал.7 т.4 б/ и чл.9 ал.2 т.1 и т.7 от този устав, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието.
        б/ Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред.
        5. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Те могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
        /6/ Управителният съвет /УС/ е управителният орган на Сдружението.
         1.Той се състои от пет  лица – членове на Сдружението в състав : Председател, Заместник-председател, Секретар, и двама членове.
         2. Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението.
         3. Управителният съвет се избира за срок от три години.
         4.  Задължения на членовете на УС.
         а/ Председателят :
         - Свиква и ръководи заседанията на УС;
         - Ръководи Общото събрание на Сдружението;
         - Представлява дружеството пред други институции, организации и медиите;
         - Съхранява документацията на Сдружението и се разпорежда писмено за изразходването на набраните средства;
         - Прави  отчетен доклад пред всяко редовно Общо събрание за работата на Сдружението и на УС, за проблемите, постигнатите успехи, приходите и изразходването на набраните средства;
         - Подготвя и внася в редовното Общо събрание проект за бюджет;
         - Изготвя сам или в екип предложения за обсъждане и решение, или становища във връзка с актуални проблеми, както и писма, запитвания и пр., които след това изнася чрез Интернет;
         - Приема информация от различните източници и предава актуалната информация чрез Интернет и чрез секционните координатори.
         б/ Заместник-председателят :
         - Подпомага Председателя в дейностите му, замества го в негово отсъствие, когато може да поеме всички изброени негови задължения.
         в/ Секретарят :
         - Организира заедно с Председателя провеждането на Общото събрание, както и осъществяването на други мероприятия и задачи, които са решения на УС;
         - Изпълнява функциите на касиер и деловодител на Сдружението.
         4. Правомощия на УС:
         а/ осигурява изпълнението  на решенията на Общото събрание;
         б/ разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване на изискванията на закона и този устав;
         в/ наема външни експерти, юристи и счетоводител;
         г/ определя лицата, които могат да бъдат командировани и могат да представят интересите на Сдружението на срещите на НСОПЛБ и на други форуми, свързани с дейността на семейните лекари.
         д/ организира състава на делегатите за Общото събрание на НСОПЛБ, съгласно ред, указан в неговия устав;
         е/ следи заседанията на УС и КС на НСОПЛБ и цялостната му дейност, поставените проблеми, взетите решения и декларации, и организира изпълнението на решенията;
         ж/ приема нови членове, взема решение за приемане на почетни членове;
         з/ определя реда и организира дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
         и/ определя адреса на Сдружението;
         й/ определя състава на Мандатната комисия;
         к/ свиква Общото събрание и определя дневния му ред;
         л/ взема решения по всички други въпроси, за които в устава или закона не е предвидено от компетентността на кой орган са.
         5. Решенията си УС взема с явно гласуване на заседания.
         а/ заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя, а когато той отсъства, от Заместник-председателя;
         б/ заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решения
         в/ свикването на заседанието се извършва от Председателя по негова инициатива или по писмено искане на най-малко двама от членовете на УС. В последния случай, ако Председателят не свика в седмичен срок от получаване на искането заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове;
         г/ УС може да взема решения и неприсъствено /без провеждане на заседание/ когато обаче протоколът за взетото решение се подпише впоследствие без забележки и възражения от всички негови членове;
         д/ за провежданите заседания се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, колко членове са присъствали, кой го е ръководил, обсъжданите въпроси, взетите решения и с какво мнозинство са взети. Протоколът се подписва от участвалите в заседанието;
         е/ решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет, с изключение на тези по чл.9 ал.6 т.4 “а”, б”и “в”, и това за определяне на ликвидатор при прекратяване на Сдружението и извършването на ликвидация, които се вземат с абсолютно мнозинство от всички членове.
/7/ Контролната комисия /КК/ следи за правилното набиране и разходване на бюджета на Сдружението, и за съответствията на действията на УС с решенията на Общото събрание и устава.
1. КК се състои от три лица – Председател и двама членове.
2. КК се избира за срок от три години.
3. Председателят на КК представя доклад пред Общото събрание.
/8/ Мандатната комисия /МК/ осъществява регистрацията на участниците   
в Общото събрание и докладва кворума.
1. Състои от трима души – Председател и двама членове .
        2. Членовете на комисията регистрират участниците в Общото събрание, групирани по секции със секционни координатори и по време на заседанието  изпълняват функции на преброители.
        3. Председателят на МК докладва кворума и посочва колко отсъстващи членове, респективно – гласове, представлява всеки секционен координатор.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО
Чл.10. Сдружението има имущество, което служи за постигане на целите му.
Чл.11. Имуществото на Сдружението се състои от пари, ценни книги, движими и недвижими вещи, права върху тях, включително и ограничени такива.
Чл.12. Сдружението набира необходимите за постигане на целите средства и придобива имущество чрез членски внос, дарения, доброволни вноски и спонсорство, извършване на допълнителна стопанска дейност, съгласно чл.3 ал.2 от този устав, организиране на благотворителни мероприятия, наеми, лихви по депозити и др.
Чл.13. Сдружението открива своя собствена банкова сметка, с която оперира Председателя на Сдружението.
Чл.14. Юридическото лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за осъществяване на дейност в частна полза може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите на Сдружението.
Чл.15. Сдружението превежда членски внос на НСОПЛБ в размер и на периоди, определени от Общото събрание и устава на националното сдружение.
Чл.16. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или върховния орган на ЮЛНЦ. Ако решение не е било взето до прекратяването на Сдружението, то се взема от ликвидатора.
/2/ Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на ЮЛНЦ. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното ЮЛНЦ.
/3/ Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2., с изключение на дължимото им възнаграждение.
/4/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното ЮЛНЦ до размера на придобитото.
/5/  При прекратяване на членството никой от членовете на Сдружението няма право да иска обратно направените от него имуществени вноски.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл.17. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза е длъжно да съхранява протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Чл.18. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно :
      - осъществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
      - размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
      - финансовия резултат.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.19 /1/ Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя;
/2/ След отделяне или разделяне ЮЛНЦ отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването;
/3/ Членовете на ЮЛНЦ, които са се влели или слели, стават членове на новото ЮЛНЦ, а членовете на ЮЛНЦ, което се е разделило – членове на новообразуваните ЮЛНЦ по техен избор.
Чл.20. Сдружението се прекратява :
        /1/ С решение на Общото събрание;
        /2/ С решение на Окръжния съд по седалището му, когато са налице основанията на чл.13 ал.1 т.3б.б.”а”,”б”и”в” от ЗЮЛНЦ по искане на всеки заинтересован или по искане на прокурора, като в този случай ликвидаторът се назначава от съда и прекратяването се вписва служебно;
        /3/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от УС или от определено единодушно от него лице. Ако ликвидатор не бъде определен, както и при хипотезата на ал.1 /прекратяване по решение на Общото събрание/, той се определя от Окръжният съд по седалището на Сдружението;
       /4/ Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ и Търговския закон;
       /5/ След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от Окръжния съд по седалището на Сдружението заличаването му от съдебния регистър.
    
VІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа пълното му наименование, изписано съгласно чл. 4 от устава, както и данни за контакти.
Чл.22. Сдружението има свой печат и същият може да патентова запазен знак или надпис съгласно Закона за марките и географските означения.
Чл.23. Сдружението може да издава свой печатен орган, да изготвя рекламни материали, екипи с надписи и др.
Чл.24. По съдебни спорове, по които страни са Сдружението и УС или членовете на УС същото може да се представлява и от едно или няколко лица, избрани от Общото събрание.
Настоящият устав бе приет от участвалите на Общото събрание на “Сдружение на семейните лекари – Бургас”, за което бе съставен съответен протокол. Към протокола като неразделна част е приложен подписан от учредителите списък.

РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

Тел./ факс: 056/ 81-05-48, 0888 910 035; 0882 82 07 18
email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT