НРД приложения

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и   Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.

Днес, 18.12.2005 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна,
и, от друга страна,
Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България
се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицин¬ски, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и подзаконовите нормативни актове в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение № 1.

ОБЩА ЧАСТ
Глава първа
ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор (НРД) са правата и задълженията по оказването на медицинска и стоматологична помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Съюза на стоматолозите в България (ССБ);
3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);
4. изпълнителите на стоматологична помощ (ИСП);
5. задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.
Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса, която осъществява задължителното здравно осигуряване в България, има следните права и задължения по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с ИМП и ИСП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицинска и стоматологична помощ, договорена по обхват, вид, обем, качество и цена в НРД;
2. осигурява равнопоставеност на ИМП и ИСП при сключване на договори с Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) за оказване на медицинска и стоматологична помощ при условията и по реда на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска или стоматологична помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в закона и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска и стоматологична помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗЗОЛ;
6. изисква от ИМП и ИСП установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща договорените в НРД обеми и цени на извършените и отчетени медицински дейности и заплаща напълно или частично договорените в НРД цени на стоматологичните дейности;
8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република България лекарства, медицински изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на заболявания на ЗЗОЛ, определени в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (ДВ, бр. 106 от 2004 г.);
9. договаря с аптеки условията и реда за отпускане и заплащане на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели по т. 8;
10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;
12. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЛС и ССБ;
13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска и стоматологична помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЛС и ССБ.
(2) Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България имат следните права и задължения по този договор:
1. представляват своите членове при сключване на НРД;
2. съдействат за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП и ИСП;
3. участват чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда на чл. 73 и 75 ЗЗО;
4. предоставят при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;
5. осъществяват съвместно наблюдение на качеството на оказваната медицинска и стоматологична помощ чрез РЗОК и регионалните структури на БЛС и ССБ;
6. ръководствата на БЛС, ССБ и НЗОК осъществяват съвместно наблюдение по изпълнението на НРД;
7. защитават правата и интересите на ИМП и ИСП при сключване и изпълнение на договори за оказване на медицинска и стоматологична помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
(3) Директорът на НЗОК съгласувано с управителния съвет (УС) на НЗОК заедно с председателя на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на НРД.
(4) Директорът на НЗОК съгласувано с УС на НЗОК заедно с упълномощени от ССБ лица издават съвместно указания, инструкции и други към ИСП по прилагането и тълкуването на НРД.
(5) Директорът на НЗОК издава указания, инструкции и други към РЗОК, ИМП и ИСП по прилагането и тълкуването на НРД.
Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 3. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Чл. 4. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и стоматологична помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 5. Задължително здравноосигурените лица имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Задължения на страните по НРД, както и на ИМП и ИСП относно правата на ЗЗОЛ
Чл. 6. Страните по НРД, както и ИМП и ИСП са длъжни да спазват правата на ЗЗОЛ и да ги запознават с тях.
Чл. 7. Националната здравноосигурителна каса следи за спазване правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и ИСП чрез:
1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП и ИСП.
Глава четвърта
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за оказване на договорените в НРД по обеми и цени видове медицинска и стоматологична помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.
(2) Медицинската и стоматологичната помощ по ал. 1 се определят като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК(ДВ, бр. 112 от 2004 г.).
Чл. 9. Медицинската и стоматологичната помощ по чл. 8, ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП);
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД); високоспециализирани медицински дейности (ВСМД); специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ); високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ);
3. извънболнична стоматологична помощ, която включва първична извънболнична стоматологична помощ (ПИСП) и специализирана извънболнична стоматологична помощ (СИСП);
4. болнична помощ (БП), включваща: клинични пътеки (КП) и медицински изделия;
5. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в болнични лечебни заведения, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери със стационар.
Глава пета
ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 10. (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2006 г., както следва:
1. за първична извънболнична медицинска помощ—110 952 хил. лв.;
2. за специализирана извънболнична медицинска помощ—111 159 хил. лв.;
3. за стоматологична помощ—59 823 хил. лв.;
4. за медико-диагностична дейност—52 268 хил. лв.;
5. за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели—270 000 хил. лв.;
6. за болнична медицинска помощ—614 392 хил. лв.;
7. други здравноосигурителни плащания—600 хил. лв.
(2) Във финансовата рамка по ал. 1, т. 6 се включват допълнително 104 000 хил. лв. от резерва по смисъла на чл. 26 ЗЗО, които се разходват с решение на УС на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК, БЛС и ССБ извършват наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2006 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
Глава шеста
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 11. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска или стоматологична помощ по НРД могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с изключение на самостоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта и съобщенията, които осъществяват извънболнична помощ;
3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ)—за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.
(2) Договор за отделни дейности и изследвания от основния пакет СИМП с лечебни заведения за БП може да се сключи при условие, че изпълнителите на СИМП, сключили договор с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ от дейности по Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както следва:
1. медико-диагностични изследвания;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”.
Чл. 12. (1) Изпълнители на БП по клинични пътеки могат да бъдат:
1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ и диспансери по чл. 26, ал. 2 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията.
(2) Клиничните пътеки, посочени в приложение № 2 “Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ”, могат да се изпълняват и от лечебни заведения за СИМП—МЦ, МСЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа, които отговарят на изискванията на тези пътеки.
(3) Изпълнители на ВСД от приложение № 4 към член единствен от Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, могат да бъдат лечебни заведения по ал. 1 и лечебни заведения за СИМП с разкрити легла за краткосрочно наблюдение и лечение.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при условията и реда на този договор за извършване на видове дейности от основния пакет, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение от министъра на здравеопазването.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари, стоматолози, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен “магистър” или “доктор”, участващи в диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно- квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” или “магистър”—за извършване на дейности в рамките на тяхната правоспособност;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
(2) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(4) Стоматолози без придобита специалност могат да извършват дейности от областите СИСП и БП в присъствие и под ръководство и контрол на стоматолог с придобита специалност, който извършва стоматологична дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(5) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури, както и в процедури по грижа за болните, при които се налага съприкосновение с тялото на ЗЗОЛ, с изключение на процедури по палиативни грижи за терминално болни пациенти.
(6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП/ИСП и наетите от тях лица не са предмет на този договор.
Чл. 15. (1) За осигуряване на денонощна непрекъснатост на здравните грижи изпълнителите на ПИМП могат да сключват договори с други лечебни заведения за извънболнична помощ.
(2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълението на клинични пътеки, изпълнителите на болнична помощ могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, когато изискванията по съответната клинична пътека допускат това.
Глава седма
ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Чл. 16. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с ИМП и ИСП по смисъла на НРД, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) притежават актуално членство в БЛС—за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
б) имат разрешение от съответната районна колегия (РК) на БЛС, на територията на която желаят да сключат договор, в случаите, когато са членове на една РК и се установяват на работа на територията на друга—за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
в) притежават актуално членство в съответната районна колегия на ССБ в региона, в който желаят да сключат договор—за стоматолозите, които ръководят, респективно работят в лечебните заведения;
г) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България—за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
2. отговарят на специални условия съгласно глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора от специалната част.
Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК сключва договори за оказване на медицинска и стоматологична помощ с ИМП и ИСП, които:
1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК—за лечебните заведения за извънболнична медицинска и/или стоматологична помощ;
2. имат съдебна регистрация в съответния съд на територията, обслужвана от РЗОК—за лечебните заведения за БП и диспансерите;
3. имат местонахождение на територията, обслужвана от РЗОК—за здравните заведения; за лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ и техните териториални поделения; за филиалите на “Специализирани болници за рехабилитация—национален комплекс”—ЕАД.
(2) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част—съответно в дял “Медицинска помощ” и в дял “Стоматологична помощ”.
Чл. 18. (1) Изискуемите документи се подават от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в срок до 30 дни от влизане в сила на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок 7 работни дни от установяването є писмено уведомява лечебното и здравното заведение за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с ИМП и ИСП в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на извънболнична медицинска помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията на НРД, като лекарите, регистрирани и/или работещи в тях, не са в трудови или граждански правоотношения с други ИМП от същия здравен район, сключили договор с НЗОК.
(2) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на извънболнична стоматологична помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения, регистрирани в РЦЗ, след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията на НРД.
(3) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на болнична медицинска и стоматологична помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения, получили разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на дейност след влизане в сила на НРД, съответно с изпълнители по чл. 12, ал. 2, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията, установени в НРД.
(4) Директорът на РЗОК може да сключва договори за извършване на високоспециализирани медицински дейности по приложение № 4 към Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения за болнична помощ, диспансери със стационар, получили разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на дейност след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията, установени в НРД, както и с лечебни заведения за специализирана медицинска помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията, установени в НРД.
(5) В случаите по предходните алинеи директорът на РЗОК сключва договори в срок до 30 дни от подаването на документите.
Чл. 20. (1) Типовите индивидуални договори за ИМП се утвърждават от директора на НЗОК и се съгласуват с председателя на УС на БЛС.
(2) Типовите индивидуални договори за ИСП се утвърждават от директора на НЗОК и се съгласуват с упълномощени от ССБ лица.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:
1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;
2. липса на някое от общите или специалните изисквания и условия за сключване на договор, определени в НРД, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно или здравно заведение да осъществява медицинската или стоматологичната помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл. 19.
(2) Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор с ИМП и ИСП в сроковете по чл. 18 и 19.
(3) Отказът на директора на РЗОК се издава в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;
3. дата на издаване и подпис на директора на РЗОК.
(4) Отказът на директора на РЗОК се връчва на лицето, което представлява лечебното или здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.
(5) При отказ на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП или ИСП се прилага чл. 59, ал. 6 и 7 ЗЗО.Глава осма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика (ДВ, бр. 79 от 2000 г.) и Кодекса за професионална етика на стоматолозите (ДВ, бр. 49 от 2002 г.).
Чл. 23. Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.
Чл. 24. Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.
Чл. 25. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или стоматологична помощ, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или стоматологична помощ се задължават да:
1. осигуряват договорената медицинска или стоматологична помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят медицинска или стоматологична помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;
3. предписват лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична стоматологична помощ;
4. предписват лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки, в които изрично е посочено, както и случаите на договорено в НРД доплащане за стоматологични дейности;
6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането на извършените дейности, по начин, незатрудняващ работата на ИМП и ИСП;
8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или стоматологична помощ, освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение.
Глава девета
КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И СТОМАТОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ
Чл. 27. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране, контрол и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските и стоматологичните услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински и стоматологични услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Чл. 28. (1) Оценката на качеството на оказаната помощ от изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ се извършва от директора на съответната РЗОК съгласно система за оценка на качеството по методика, разработена от НЗОК, БЛС и ССБ, включваща специфичните индикатори, посочени в приложение № 3 “Специфични индикатори за качество”.
(2) Специфичните индикатори се актуализират в съответствие с правилата за добра медицинска практика след приемането им по предвидения в закона ред.
(3) Оценката на качеството се извършва веднъж годишно, има информативен характер и служи и за самооценка на ИМП.
Глава десета
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 29. (1) Здравната документация по НРД включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 4 “Първични медицински документи”;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред.
(2) Отчетната документация по НРД включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1;
2. финансови документи съгласно приложение № 5 “Финансови документи”;
3. регистри по приложение № 6 “Дейности на ОПЛ по програми “Детско здравеопзаване”, “Майчино здравеопазване”, имунопрофилактика и профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години”; приложение № 7 “Дейности на лекарите-специалисти по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекар-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекари-специалисти по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”; приложение № 8 “Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ, диспансеризирани от ОПЛ” и приложение № 9 “Пакет дейности и изследвания, диспансеризирани от лекар-специалист”—за изпълнители на извънболнична медицинска помощ.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.
Чл. 30. (1) Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на НРД, дял първи “Медицинска помощ”.
(2) Документацията и документооборотът за ИСП се уреждат в специалната част на НРД, дял втори “Стоматологична помощ”.
Глава единадесета
ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАС-
ТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел I
Заболявания, за лечението на които НЗОК напълно или частично заплаща
Чл. 31. Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната за заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
Чл. 32. (1) За хроничните заболявания по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО и посочени в приложение № 10 “Списък на заболяванията, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”, се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”.
(2) Редът и начинът за работа с “Рецептурната книжка на хронично болния” са посочени в приложение № 4.
(3) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.
(4) Националната здравноосигурителна каса изгражда и поддържа актуален национален регистър на издадените рецептурни книжки на хронично болния.
Раздел II
Списъци с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и указания за работа с тях
Чл. 33. Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, посочени в списъци, изготвени при условията и по реда на наредбата по чл. 45, ал. 4 ЗЗО, както следва:
1. списък с лекарства—приложение № 11 “Лекарствен списък на НЗОК”, който съдържа:
а) данни за всеки лекарствен продукт и химико-терапевтичната група, към която той се отнася;
б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
в) условията за предписване и отпускане.
2. списък с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, който съдържа:
а) данни за медицинското изделие и диетична храна, вид и подвид, към която се отнасят;
б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
в) условията за предписване и получаване.
Чл. 34. (1) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъците по чл. 33, които се съгласуват с БЛС и ССБ.
(2) Списъците по чл. 33 и указанията по ал. 1 са задължителни за ИМП и ИСП.
(3) Указанията се издават еднократно за действието на НРД и влизат в сила от датата на влизане в сила на списъците по чл. 33. Изменения и допълнения могат да бъдат правени при законодателни промени или при промяна на списъците по чл. 33 при спазване условията на чл. 55, ал.4 ЗЗО и Наредбата по чл. 45, ал. 4 ЗЗО и се съгласуват с БЛС и ССБ.
(4) Националната здравноосигурителна каса чрез РЗОК довежда до знанието на всички ИМП и ИСП и аптеки, сключили договор с РЗОК, указанията по ал. 1 в срок не по-малък от 15 работни дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на съответния нормативен акт, довел до промяната по ал. 3.
Чл. 35. (1) За един и същи период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в количества и при условия, посочени в списъците по чл. 33 и указанията за работа с тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО;
2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
(4) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията лекарства, медицински изделия и диетични храни, предписани от лекар или стоматолог от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;
3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за придружаващи хронични заболявания.
Чл. 36. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ лекарства и медицински изделия по ред, начин и в срокове, определени в сключените индивидуални договори с притежателите на разрешение за употреба на лекарства или с упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. 17, ал. 5 ЗЛАХМ, както и с аптеки.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ диетични храни за специални медицински цели, по ред, начин и в срокове, определени в сключените индивидуални договори с производителя или вносителя , който е заявил по реда на чл. 8 от Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели пускането на пазара на съответната диетична храна за специални медицински цели (ДВ, бр. 107 от 2002г.), както и с аптеки.
Раздел III
Условия и ред за предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 37. (1) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 имат лекари и стоматолози от лечебни заведения за извънболнична помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 на лишени от свобода лица имат и лекари, и стоматолози, работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието.
(3) При осъществен временен избор на общо¬практикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период на избора предписанията се извършват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.
(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 за домашно лечение на ЗЗОЛ на територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.
(5) Лекарствата се предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване изискванията на действащото законодателство, НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на медицинска или стоматологична помощ.
(6) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на извършване на предписанието.
Чл. 38. (1) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
(2) Лекарят/стоматологът е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако те се заплащат частично от НЗОК.
(3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични заболявания извън хипотезите по чл. 35, ал. 4 лекарят/стоматологът от извънболничната помощ може да предписва лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели без извършване на преглед, като в амбулаторния лист в поле “анамнеза” се отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано ЗЗОЛ.
(4) В случаите по ал. 3 след дехоспитализация ЗЗОЛ представя копие от епикризата на лекаря/стоматолога, издал рецептата.
Чл. 39. (1) Предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за едно заболяване(един МКБ-код), се извършва само на една рецептурна бланка.
(2) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от ЦУ на НЗОК и/или предписвани на протокол, както и такива, посочени в списъците по чл.33, се изписват на отделна рецептурна бланка.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код) независимо от броя на издадените рецептурни бланки.
(4) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и специалист на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствата.
Чл. 40. Лекарят/стоматологът предписва лекарствените продукти от списъка по чл. 33, т. 1 на цели опаковки в количества и за срокове, определени в Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от 2001 г.).
Чл. 41. (1) В случай че в списъка по чл. 33, т. 1 не фигурира лекарствен продукт в окончателна опаковка, съответстваща на индивидуалния месечен курс на лечение, лекарят/стоматологът предписва количества, достатъчни до следващо посещение, и записва срока, за който те са предписани.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/стоматологът има право да издава “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК № 5) преди изтичането на 30-дневния срок от предхождащото предписание в случаите, когато се налага изравняване на сроковете за предписване на лекарствата.
Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които НЗОК напълно или частично заплаща, се предписват на “Рецептурна бланка” (бл.

РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT