• thumb
  03 06 2016 СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ-БУРГАС ЧЛЕН НА НСОПЛБ И АСОЦИAЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОКАНА Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се свиква редовно отчетно-изборно събрание на организацията на 06.07.2016 година при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за период 2013/2016 2. Отчет на Контролната комисия 3. Приемане на бюджета за 2016 година 4. Избор на Председател на УС на ССЛБ 5. Избор на зам.председател,секретар и членове на УС на ССЛБ 6. Избор на Контролна комисия 7. Избор на делегати за редовното отчетно-изборно събрание на НСОПЛБ 8. Разни Събранието ще се проведе в зала „ Нептун“ на хотел Аква , с начало 18.30 часа. Присъствието на членовете на сдружението е задължително!
 • thumb
  28 04 2014 Уважаеми колеги,във връзка с чл.9 ал.3 т.1 и т.2 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се свиква редовно общо събрание на организацията на 29.05.2014 г.(четвъртък) при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за периода май-2013/май-2014 година. 2. Финансов отчет за 2013г. и приемане на бюджет за 2014 година. 3. Доклад на контролната комисия 4. Разни Събранието ще се проведе в зала Нимфа на хотел „АКВА” ,с начало 18.30 часа. Присъствието на членовете на сдружението е желателно !
 • thumb
  19 05 2008 О Б Я В А На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на свое заседание Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари –Бургас” взе решение за свикване на Общо събрание на Сдружението на дата 28 юни 2008 г. (събота) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел “КОСМОС” при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на УС от учредяването на сдружението от май-2007 г. до м. май-2008 г. 2.Приемане на проектобюджета на сдружението за 2008 г. 3.Промени в устава на сдружението. 4.Разни. УС на ССЛБ
 • thumb
  28 01 2008 РЕШЕНИЯ на представително общото събрание на ССЛБ, проведено на 27 януари 2008 г. 1.Членовете на сдружението да се включат активно в продължаващите протестни действия, инициирани от цялата медицинска общност срещу произвола на НЗОК и недофинансиране на системата. 2.Настояваме БЛС да атакува пред съда нормата за 24-часово осигуряване на основния пакет на ПИМП. 3.Внимателно да се проучат типовите договори за ПИМП, да се обсъдят широко и да се изчака с подписването на договорите в последните 2-3 дни, предвид бързо променящата се ситуация. 4.БЛС да се обърне към всички международни организации и Комисариата по здравеопазване по повод продължаващото беззаконие на НЗОК и здравните власти спрямо изпълнителите на медицинска помощ. Дата: 27.01.2008 г. ССЛБ
 • thumb
  21 01 2008 РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ-БУРГАС” На свое заседание на 19.01.2008 г.,в присъствието на 63 членове, Общото събрание на ССЛБ реши: Единодушно се присъединяваме към общонационалния протест на лекарите в България, обявен с решение на НС на БЛС под формата на ежедневни, едночасови протести защото: 1. Не сме съгласни с провежданата държавна политика в сферата на здравеопазването 2. Не сме съгласни с еднолично приетите и унизителни за нас Правила на Здравната каса. 3. Не сме съгласни с премахването на договорните принципи, залегнали в законите на страната. 4. Не сме съгласни с ежегодно влошаващите се правила за работа,намаляване на нашите доходи и неправомерно налагани санкции. Крайният резултат от провежданата здравна политика е ниското качество на медицинските услуги, което е в ущърб на българските граждани. При липса на адекватен отговор на предложенията на БЛС, семейните лекари от областта си запазват правото да преосмислят договорите си с районните здравни каси. Бургас 19.01.08
 • thumb
  29 11 2007 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, на 30 ноември и 1 декември в Дома на "Лукойл" в гр. Бургас ще се проведе Първата конференция "Бургаски вечери - медицина, хранене и уелнес", която се организира от РЛК - Бургас, Община Бургас, Чайкафарма и Научно дружество по хранене и диететика. Регистрацията е от 13 до 14 часа, като няма такса за участие. Заповядайте, очакваме Ви! За подробности и запознаване с програмата може да се обадите в колегията на РЛК на телефон 81-05-48.
 • thumb
  07 11 2007 За личните лекари! Отговор от Министерство на здравеопазването, относно запитване за имунизациите, направено от д-р Петко Желязков. УВАЖАЕМИ ДОКТОР ЖЕЛЯЗКОВ, Във връзка с постъпилото в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с молба за тълкуване на казуси в Наредба 3Ч2 15 от 12 май 2005г. за имунизациите в Република България, след проведена консултация с дирекция ,,Правна”, Ви предоставяме следната информация: 1. Разпоредбата на чл. 16, ал.1, т. 4 от Наредба ЗЧ 15 за имунизациите в Република България възлага на личните лекари да уведомяват всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за вида и датата на поредната имунизация. Смисълът на разноредбата е информацията относно вида и датата на поредната задължителна имунизация да достигне до знанието на подлежащите на такава имунизация лица. Наредбата не ограничава личният лекар до определен начин за изпращане на тази информация. Това може да стане по поща, по телефон, факс, електронна поща, чрез информационни табла и др. Целта на разпоредбата е лицето да бъде уведомено за предстоящата имунизация. 2. По отношение на втория Ви въпрос относно времето за извършване на имунизации на деца след 7-годишна възраст, сьгласно Имунизационния календар на страната не съществува разлика при отделните възрастови групи при определянето на възрастта, от която те подлежат на имунизация. При всички е посочена навършената възраст, от която лицето подлежи на имунизация. Краен срок за провеждане на имунизацията не може да съществува освен при възникване на трайно медицинско противопоказание. Имунизациите следва да се извършват в най-краткия възможен срок след навършване на възрастта, тъй като лицето вече подлежи на съответната имунизация. За всяко забавяне във времето следва да има документирана причина — временно медицинско противопоказание, отсъствие от населеното място, неявяване за имунизация, отказ от имунизация и т.н. Липсата на текст, указващ докога е периода на възможната имунизация, произтича от задължителния характер на имунизациите съгласно чл. 58 от Закона за здравето и отпадането на едно лице като подлежащо след навършване на съответната възраст може да стане единствено поради трайно медицинско противопоказание. ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР д-р Тенчо Тенев
 • thumb
  14 09 2007 НА ВНИМАНИЕТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ! Уважаеми колеги, Сдружението на семейните лекари - Бургас, организира среща с представители на РИОКОЗ-Бургас и РЦЗ-Бургас за обсъждане и разискване на конкретни теми от взаимен интерес. Срещата ще се проведе в голямата зала на хотел “АТАГЕН” от 18.30 часа на 19 септември 2007 година. Председател на ССЛБ д-р П. Желязков
 • thumb
  15 08 2006 Уведомява ме Ви, че банковата сметка на Сдружението на общо практикуващите лекари -Бургас е IBAN:BG33BACX96601042396904, BIC BACXBGSF, банка HVB “Биохим” – клон Бургас.
 • thumb
  12 05 2006 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че във връзка с въвеждането на нови IBAN кодове в банковото обслужване, считано от 5 юни 2006 год., се променя банковата сметка на РЛК - Бургас с IBAN код, както следва: BG 93 BACX 96601018599105, банка HVB "Биохим" - клон Бургас.
РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT